ALGEMENE VOORWAARDEN KUIJPERS HOUTHANDEL B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Kuijpers Houthandel B.V.: Kuijpers Houthandel B.V. t.h.o.d.n. Houthandel Kuijpers en/of Houthandel Kuijpers Gemert en/of Houthandel en Detailhandel Kuypers B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Rooije-Hoefsedijk 61 te 5421 XP Gemert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17166128.

2. Opdrachtgever/koper: eenieder die van Kuijpers Houthandel B.V. goederen wenst te kopen of koopt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Kuijpers Houthandel B.V. en op alle overeenkomsten die door Kuijpers Houthandel B.V. met opdrachtgever/koper worden gesloten, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

1. De prijzen en prijsopgaven, voorkomend in advertenties, op de website, in aanbiedingen en in offertes van Kuijpers Houthandel B.V. zijn steeds vrijblijvend.

2. Aan kennelijke schrijffouten of vergissingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Offertes van Kuijpers Houthandel B.V. zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, na welke termijn het aanbod komt te vervallen.

4. Kleur-, maat- en gewichtsopgaven, welke door Kuijpers Houthandel B.V. worden verstrekt, zijn bij benadering te verstaan. Afwijkingen hierin geven opdrachtgever/koper niet het recht de ontvangst of de betaling van goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van Kuijpers Houthandel B.V. te verlangen.

Artikel 4 – Betaling

1. Betaling van goederen door opdrachtgever/koper dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn betreft een fatale termijn.

2. Indien opdrachtgever/koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is opdrachtgever/koper een vertragingsrente van 1,25% verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, voor iedere maand dat opdrachtgever/koper met betaling in verzuim is.

3. Zolang geen volledige betaling hiervan, inclusief eventuele renten en kosten, heeft plaatsgevonden blijven de door Kuijpers Houthandel B.V. geleverde goederen haar eigendom en kunnen deze te allen tijde door haar worden teruggenomen, terwijl opdrachtgever/koper verplicht is deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan Kuijpers Houthandel B.V. te retourneren. Zolang Kuijpers Houthandel B.V. als eigenaar is aan te merken, verplicht opdrachtgever/koper zich jegens haar om de geleverde goederen niet te verpanden.

4. In geval van faillissement, surséance van betaling, toelating tot de WSNP, beëindiging van de onderneming, overlijden, onder curatele-stelling dan wel beslaglegging van of bij opdrachtgever/koper is elke vordering die Kuijpers Houthandel B.V. op opdrachtgever/koper heeft door Kuijpers Houthandel B.V. terstond opeisbaar, en wel in haar geheel.

5. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Kuijpers Houthandel B.V. worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever/koper te bewerkstelligen, komen ten laste van opdrachtgever/koper. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,-, exclusief btw.

Artikel 5 – Levering

1. Als plaats van levering geldt die van de vestiging van Kuijpers Houthandel B.V. te Gemert.

2. Verzending en vervoer van goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper, tenzij anders overeengekomen.

3. Voor tijden van levering geldt dat deze slechts bij benadering door Kuijpers Houthandel B.V. worden vermeld en dit geen fatale termijnen betreffen. Kuijpers Houthandel B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze termijnen. Overschrijding hiervan geeft opdrachtgever/koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren.

Artikel 6 – Bescherming persoonsgegevens

1. Kuijpers Houthandel B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Kuijpers Houthandel B.V. zal alleen persoonsgegevens verwerken voor zover, zoveel en zo lang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

2. Kuijpers Houthandel B.V. zal op verzoek van opdrachtgever/koper voldoen aan het recht van opdrachtgever/koper op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover dit op basis van de AVG wet- en regelgeving van haar verlangd mag worden.

3. Kuijpers Houthandel B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op opdrachtgever/koper te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.

Artikel 7 – Klachten

1. Bij levering van de goederen dient opdrachtgever/koper deze direct te controleren. Indien niet terstond na levering wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – vermeld op de vrachtbrief, afleveringsbon en/of factuur – als juist erkend.

2. Klachten over zichtbare gebreken en/of niet levering conform de overeenkomst dienen op straffe van verval binnen 2 dagen na levering door opdrachtgever/koper aan Kuijpers Houthandel B.V. kenbaar te worden gemaakt. Voor wat betreft niet zichtbare gebreken geldt dat opdrachtgever/koper deze op straffe van verval binnen 14 dagen na ontdekking ervan, uiterlijk binnen 30 dagen na levering, aan Kuijpers Houthandel B.V. kenbaar dient te maken.

3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan worden deze geacht te zijn goedgekeurd.

4. Opdrachtgever/koper accepteert geringe afwijkingen in kleur, vorm, afmeting en gewicht, daarbij in aanmerking nemende dat de geleverde goederen veelal natuurproducten zijn. Deze afwijkingen leveren geen aansprakelijkheid van Kuijpers Houthandel B.V. op.

5. Klachten geven opdrachtgever/koper geen recht om zijn/haar betalingsverplichtingen ten opzichte van Kuijpers Houthandel B.V. op te schorten.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

1. Kuijpers Houthandel B.V. is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder persoons- en/of zaakschade, immateriële schade, gevolschade en iedere andere schade van opdrachtgever/koper of derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Kuijpers Houthandel B.V.

2. Kuijpers Houthandel B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik, in elkaar zetten, bevestigen en monteren van de door haar geleverde goederen.

3. Kuijpers Houthandel B.V. aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid indien door natuurlijke eigenschappen van het materiaal, werking of externe invloeden – zoals luchtvochtigheid, licht, temperatuurverschillen en andere weersinvloeden – dan wel door onoordeelkundige of onzorgvuldige behandeling van de goederen het uiterlijk of de vorm van de goederen is veranderd.

4. Opdrachtgever/koper vrijwaart Kuijpers Houthandel B.V. tegen alle aanspraken die derden tegenover Kuijpers Houthandel B.V. laten gelden terzake van de uitvoering van de tussen opdrachtgever/koper en Kuijpers Houthandel B.V. gesloten transacties.

5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is aansprakelijkheid van Kuijpers Houthandel B.V. – te allen tijde en uit welken hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de geleverde goederen, die tot de schade hebben geleid. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kuijpers Houthandel B.V. zal de verplichting tot schadevergoeding bovendien nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

6. Alle rechtsvorderingen op Kuijpers Houthandel B.V. vervallen door verloop van 12 maanden na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding heeft gegeven.

Artikel 9 – Overmacht

1. In het geval er sprake is van overmacht is Kuijpers Houthandel B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever/koper voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in dit kader ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog(sgevaar), milieuramp, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, in-en uitvoerbeperkingen, defecten aan machines of apparaten, computerstoringen en storingen in de levering van energie bij Kuijpers Houthandel B.V. dan wel haar toeleveranciers.

3. Indien Kuijpers Houthandel B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, is Kuijpers Houthandel B.V. gerechtigd het reeds geleverde deel c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever/koper gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst met Kuijpers Houthandel B.V.

Artikel 10 – Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Kuijpers Houthandel B.V. en opdrachtgever/koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van een geschil met betrekking tot een door Kuijpers Houthandel B.V. met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst, is de rechtbank Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd hiervan kennis te nemen te nemen, tenzij de Wet dwingend anders bepaalt.